PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI ELPRO KRIŽNIČ »VELIKA NAGRADNA IGRA –

OTVORITEV TRGOVINE ELPRO KRIŽNIČ SLOVENSKA BISTRICA«:


(v nadaljevanju: »Pravila«)
1. ČLEN: ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre »VELIKA NAGRADNA IGRA: OTVORITEV TRGOVINE ELPRO KRIŽNIČ
SLOVENSKA BISTRICA (v nadaljevanju: »nagradna igra«) je ELPRO KRIŽNIČ d.o.o., Tomažičeva ulica 18,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija (v nadaljevanju: »organizator«).
2. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 17. maja 2022 do 31. maja 2022.
3. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija izdelkov, ki so v ponudbi v trgovini Elpro Križnič Slovenska Bistrica
in Slovenske Konjice.
4. ČLEN: NAKUP NI POGOJ ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
5. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo: vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre).
V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani
ter osebe, zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre in pravne
osebe.
Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre in člani
komisije za žreb.
Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni
igri.
Za sodelovanje v nagradni igri mora biti izpolnjen zgoraj omenjeni pogoj. Sodelujoče osebe v
nagradni igri se lahko preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. odjavijo od sodelovanja v nagradni igri. V primeru
odjave preko e-pošte v zadevo sporočila zapiše »Odjava od nagradne igre: OTVORITEV TRGOVINE
ELPRO KRIŽNIČ SLOVENSKA BISTRICA«, v telo sporočila pa svoje osebne podatke (ime, priimek, enaslov).
V primeru, da je izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega in se stopi v
stik z rezervnim izžrebancem.
6. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri je možno sodelovati na naslednji način: V nagradni igri je možno sodelovati v trgovini
Elpro Križnič Slovenska Bistrica ali Slovenske Konjice z izpolnitvijo kupona za nagradno igro in oddajo
kupona v box pri blagajni. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri lahko sodeluje le oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki jih opredeljujejo ta
pravila.
Sodelovanje v nagradni igri mora biti opravljeno v času trajanja nagradne igre, ki je opredeljeno v 2.
členu tega dokumenta. Sodelovanja, ki bodo izvršena izven navedenega obdobja, ne bodo
upoštevana pri žrebu za nagrade.
Večkratno sodelovanje ni možno. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.
7. ČLEN: NAGRADNI SKLAD
Nagradni sklad je sestavljen iz 1 (ene) glavne nagrade in 105 stranskih nagrad. Nagrade se bodo
podeljevale z žrebom na način, ki je opisan v nadaljevanju.
Glavna nagrada
1 x Voziček za orodje Unior
Stranske nagrade
ZAP.ŠT. NAZIV NAGRADE ŠTEVILO
1 Elektronska maska za varjenje Ropar 2
2 Brezžična vremenska postaja Emos 1
3 Električna razdelilna omarica 2
4 Električni pripomočki - paket 14
5 Set nastravkov za el. vijačnik Milwaukee - 56 kom 1
6 Baterija za orodje Milwaukee 1
7 Set meter z odpiračem Milwaukee 1
8 Podaljšek Euro M 2
9 Viseča LED svetilka fluo Euro M 4
10 Hišni zvonec 5
11 Emos namizna svetilka George 8
12 Commel LED reflektor 20 w 20
13 Žarnice EMOS LED CLASSIC - paket po 10 8
14 Ročna svetilka EMOS 7
15 Naglavna svetilka Tracon 1
16 EUOR M LED 2
17 Magnetna ročna svetilka EURO M 3
18 Ročna lupa 2
19 Vododporna delovna luč EURO M 5
20 Predvleka s konektorji AR - LINE 1
21 Ročna svetilka Kostomaks 2
22 Ročna svetilka Ideal 2
23 Preizkuševalec el. napetosti z izvijačem 2
24 LED luč Rabalux Lukas 1
25 Namizna svetilka ESTO 1
26 Kopalniška svetilka Rabalux 1
27 Nočna svetilka Gizmo 4
28 Nočna luč z vtičnico 2 2
SKUPAJ STRANSKE NAGRADE 105
Od vrednosti nagrade, ki presega 42,00 EUR, bo organizator za izžrebanca plačal akontacijo
dohodnine.
Izžrebanec ne more zahtevati nagrade v večjih količinah. Izžrebanec je upravičen le do nagrade, za
katero je bil izžreban. Izžrebanec lahko prejme največ eno nagrado. Nagrade ni možno zamenjati za
druge storitve ali izdelke. Nagrada ni prenosljiva.
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v
pogojih te nagradne igre.
8. ČLEN: POTEK NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI ŽREB
Nagradna igra poteka od 17. maja 2022 do 31. maja 2022.
Skupaj bo izžrebanih 106 prejemnikov nagrad (1 glavne in 105 stranskih nagrad).
V žreb bodo uvrščene vse veljavne prijave, ki bodo opravljene v času trajanja nagradne igre (do
datuma žreba v času trajanja nagradne igre) in jih je organizator prejel v času trajanja nagradne igre.
Datum žreba:
•7. junija 2022, ob 12.00 uri
Žreb bo opravljen na sedežu organizatorja ELPRO KRIŽNIČ d.o.o., Tomažičeva ulica 18, 2310
Slovenska Bistrica, Slovenija. Žrebanje bo opravljeno računalniško in ne bo javno. Pri žrebanju bo
sodelovala tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. O poteku žrebanja se piše
zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
9. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN SPREJEM NAGRAD
V roku 6 dni po žrebu bo organizator obvestil izžrebanca prek e-pošte, telefona ali priporočene pošte
ter ga prosil za pisno soglasje za potrditev sodelovanja v nagradni igri in prevzem nagrade. Po
pridobitvi pisnega soglasja, da bo izžrebanec sprejel nagrado, da sprejema pravila nagradne igre in da
se strinja z javno objavo podatkov na spletu, bosta ime in priimek izžrebanca objavljena na facebook
strani podjetja Elpro Križnič d.o.o. Izžrebanec pisno soglasje pošlje organizatorju po e-pošti ali
priporočeni pošti, ob tem pa je dolžan organizatorju sporočiti (posredovati) tudi naslednje podatke:
ime in priimek, naslov, davčna številka, datum rojstva. Rok za oddajo pisnega soglasja s podatki je 5
dni od prejema obvestila organizatorja, pri čemer se šteje, da je sodelujoči pravočasno oddal pisno
soglasje, če ga je oddal priporočeno na pošto peti dan od prejema obvestila organizatorja.
V primeru, da nagrajenec v roku 5 dni od prejema obvestila o dobitku v nagradni igri ne sporoči svojih
podatkov, se šteje, da se dobitku izrecno odpoveduje. V tem primeru je organizator prost vsakršnih
obveznosti do prvega izžrebanega nagrajenca.
Nagrada se ne podeli:
• če izžrebanec v roku 5 dni od obvestila o žrebu organizatorju ne sporoči soglasja ter točnih in
popolnih podatkov, opredeljenih v prvem odstavku tega člena;
• če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede sodelujočih, določenih v 5. členu teh pravil;
• če se ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre;
• če je izžrebanec v tej nagradni igri že prejel nagrado;
• če izžrebanec organizatorju pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.
V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, organizator stopi v stik z rezervnim
izžrebancem. Za rezervne izžrebance veljajo enaki roki in zahteve glede posredovanja soglasja in
podatkov kot za prvega izžrebanca in kot so določeni v prvem odstavku tega člena. Če rezervni
izžrebanec pravočasno izpolni te zahteve, nagrado prejme rezervni izžrebanec.
Če nihče, niti glavni izžrebanec niti rezervni izžrebanec, nagrade ne sprejme, bo ostala nagrada
nepodeljena. Vsak izžrebanec lahko prejme samo eno nagrado.
Datum izplačila nagrade:
Organizator omogoči, da se nagrada fizično prevzame v trgovini Elpro Križnič Slovenska Bistrica,
Tomažičeva ulica 18, 2310 Slovenska Bistrica.
Organizator ne odgovarja, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso
odvisne od organizatorja.
11. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI
Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi
dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Ker določene nagrade v tej nagradni igri
presegajo zakonsko mejo 42,00 UR, bo organizator odvedel in plačal akontacijo dohodnine.
12. ČLEN: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo
mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne
igre obveščeni prek Facebook strani Elpro Križnič d.o.o.. S trenutkom objave prekinitve nagradne igre
na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem
nadaljevanju nagradne igre se objavi na Facebook strani Elpro Križnič d.o.o. vsaj 3 dni pred
pričetkom.
13. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizator nagradne igre na podlagi
zakonitega interesa obdeluje naslednje osebne podatke: e-mail in telefonsko številko vseh
sodelujočih v nagradni igri za obveščanje o različnih marketinških akcijah, popustih, dogodkih,
novostih ali drugih obvestilih podjetja Elpro Križnič d.o.o. Po opravljenem izžrebanju organizator za
vse nagrajence obdela naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, e-naslov, telefonsko
številko, ki jih uporabi tudi za namene kontaktiranja o izžrebani nagradi.
Sodelujoči v nagradni igri, ki sodelujejo na podlagi soglasja z dopisom, so seznanjeni, da organizator
za namene izžreba nagrade obdela naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva,
telefonsko številko, elektronski naslov in naslov prebivališča.
Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri so varovani v skladu z veljavno zakonodajo in s splošnimi
akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov ter vsakokrat veljavnimi
Splošnimi informacijami o varovanju osebnih podatkov.
Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati osebne podatke: ime,
priimek, naslov, datum rojstva in davčno številko. Organizator bo prejete podatke (naslov, datum
rojstva in davčno številko) uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade ter davčne obveznosti.
Osebni podatki nagrajencev se hranijo v skladu s časovnim obdobjem, kot ga določa davčna
zakonodaja.
Sodelujoči v nagradni igri lahko sodelovanje kadarkoli prekliče, kot je navedeno v 2. členu teh pravil,
in zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravke, blokiranje in izbris osebnih podatkov ter
vložitev pritožbe. Navedene pravice ter postopki varovanja in obdelave so podrobneje opredeljeni v
Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani www.elprokriznic.
si. Žrebanje med sodelujočimi bo izvedeno anonimno in naključno. Pogoj za osvojitev nagrade
je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.
14. ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te
nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni
igri izrecno strinjajo.
Organizator ni odgovoren za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje
elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.
Organizator prav tako ni odgovoren za primer, da je sodelujoči v prijavni obrazec vpisal napačen,
neveljaven ali nedelujoč elektronski naslov.
15. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Za
morebitne spore je pristojno krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.
16. ČLEN: KONČNE DOLOČBE
Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in z njimi soglaša.
Pravila bodo objavljena na spletni strani www.elpro-kriznic.si, veljati pa začnejo z dnem pričetka
nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične
ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo
organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Elpro Križnič.
V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 
V Slovenski Bistrici, 13. 5. 2022
Elpro Križnič d.o.o.

 
 

Stopite v stik z nami

 
ELPRO KRIŽNIČ, d.o.o.
Tomažičeva ulica 18
2310 Slovenska Bistrica
T: +386 2 292 80 00

EK | ELECTRIC
electric@e-k.si

EK | METAL
metal@e-k.si
Z obiskom in nadaljnim brskanjem po spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov.