kakovost in ravnanje z okoljem
 

POLITIKA VODENJA SISTEMOV


1.    Zadovoljstvo odjemalcev je osnovno načelo in prednostni vidik vseh sodelujočih v poslovnem procesu organizacije ELPRO KRIŽNIČ d.o.o.

2.    Kakovost naših proizvodov in storitev zagotavljamo na vseh ravneh z doslednim spoštovanjem sprejetih meril in standardov, posebej pozorno na področju varnosti.

3.    Z analiziranjem in obvladovanjem ustreznih podatkov in informacij, ki izhajajo iz nadzorovanja in merjenja, OBVLADUJEMO TVEGANJA za skladnost izdelka, zadovoljstvo odjemalca, uspešno izvajanje sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, za izpolnjevanje obveznosti glede skladnosti ter za uspešno planiranje.

4.    Opredeljujemo in izbiramo priložnosti za NENEHNO IZBOLJŠEVANJE izdelkov in storitev, da se izpolnijo zahteve ter obravnavajo prihodnje potrebe in pričakovanja ter s tem primernost, ustreznost in uspešnost celotnega sistema vodenja kakovosti.

5.    Osnova za MERJENJE USPEŠNOSTI PODJETJA so merljivi cilji (finančni in okoljski kontroling), ki jih dosegamo pri našem poslovanju.

6.    Težimo k optimalni kakovosti proizvodov, s katero zadovoljujemo odjemalce in izpolnjujemo njihova pričakovanja ter istočasno zagotavljamo uspešnost in učinkovitosti lastnega poslovnega procesa. Težimo k čim bolj učinkoviti rabi energije in čim boljši snovni izrabi surovin ter materialov.

7.    Varujemo okolje in preprečujemo onesnaževanje, izpolnjujemo obveznosti glede skladnosti ter nenehno izboljšujemo učinek ravnanja z okoljem.

8.    Zastavljene cilje dosegamo v največji možni meri, jih spremljamo, uvajamo izboljšave, odpravljamo neskladnosti in tako dosegamo stalno rast kakovosti tako proizvodov in storitev, kakor tudi poslovanja podjetja.

9.    Do zahtevane kakovosti prihajamo s potrebnim izobraževanjem, usposabljanjem in  motivacijo vseh zaposlenih ter primernim nagrajevanjem za opravljeno delo na temeljih doseženih rezultatov.

10.    Dela izvajamo po načelu – NAREDIMO KAKOVOSTNO ŽE PRVIČ IN VSAKOKRAT.

11.    Vodstvo podjetja določa politiko podjetja in iz nje izhajajoče cilje, ki jih spremljamo z vsakoletnim poslovnim načrtom, vodje procesov in oddelkov določajo na svojih področjih odgovornosti na osnovi te politike svoje cilje in kazalnike za njihovo spremljanje.    
       
12.    Vsak sodelavec v organizaciji je odgovoren za kakovostno izvajanje svojih del in nalog. Za to je usposobljen, ima potrebna znanja in dodatne navodila ali zahteve o izvajanju del.

13.    Za zagotavljanje učinkovitost in uspešnosti delovanja sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, vodstvo izvaja letne vodstvene preglede njegovega delovanja in sprejme letni program in plan notranjih presoj za spremljanje in stalno izboljševanje posameznih procesov.

14.    O politiki in ciljih sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem  poročamo in jih razumemo znotraj podjetja. Politika je na voljo zainteresiranim stranem, kot je primerno.   Od vseh sodelavcev pričakujem sodelovanje, samo skupno bomo dosegali zastavljene cilje!

 

Slov. Konjice, 08.08.2019

 

Stopite v stik z nami

 
ELPRO KRIŽNIČ, d.o.o.

EK | ELECTRIC
Zeče 25
3210 Slovenske Konjice
T: +386 3 757 13 00
electric@e-k.si

EK | METAL
Liptovska ulica 34
3210 Slovenske Konjice
T: +386 3 620 24 40
metal@e-k.si
Z obiskom in nadaljnim brskanjem po spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov.