Splošni prodajni pogoji podjetja ELPRO KRIŽNIČ d.o.o.


1. SPLOŠNO
1.1. Splošni prodajni pogoji podjetja ELPRO KRIŽNIČ d.o.o., urejajo pravna razmerja med podjetjem ELPRO
KRIŽNIČ d.o.o., Tomažičeva 18, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: Prodajalec) in kupcem proizvodov
in storitev iz prodajnega programa Prodajalca.
1.2. Splošni prodajni pogoji se nanašajo na vsa razmerja, ki se vzpostavijo med Prodajalcem in kupcem,
razen če se glede posameznih pravic in obveznosti Prodajalec in kupec izrecno dogovorita drugače.
1.3. Veljavni so samo pisni dogovori. Za pisna se štejejo tudi sporočila, poslana preko ustreznih
telekomunikacijskih sredstev (elektronska pošta ipd.).
1.4. V primeru dogovorov med Prodajalcem in kupcem, ki posamezne pravice in obveznosti urejajo drugače
kot ti Splošni prodajni pogoji, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh Splošnih prodajnih pogojev.
1.5. Splošni prodajni pogoji Prodajalca prevladujejo nad vsemi ostalimi Splošnimi pogoji kupca, razen v
primeru, če se Prodajalec in kupec izrecno dogovorita drugače.
2. PONUDBE IN NAROČILO
2.1. Pogodba med Prodajalcem in kupcem je sklenjena, ko prodajalec in kupec podpišeta pisno pogodbo ali
ko se prodajalec in kupec sporazumeta o bistvenih sestavinah pogodbe skladno s temi pogoji. Kupčevo
naročilo postane za Prodajalca zavezujoče šele po tem, ko kupec prejme s strani Prodajalca pisno potrditev
naročila. Če je dogovorjena kasnejša specifikacija blaga, se kupec zaveže, da bo posredoval specifikacijo
naročila v dogovorjenem roku. V primeru, da kupec pravočasno ne odda specifikacije, lahko prodajalec
odstopi od pogodbe, kupcu pa zaračuna stroške odstopa od pogodbe. Če kupec posamezne specifikacije ne
posreduje pravočasno v skladu s pogodbo, prodajalec zahteva od kupca, da jo poda.
2.2. Prodajalec zagotavlja pogoje iz ponudbe ali predračuna samo v okviru veljavnosti ponudbe ali
predračuna. Če kupec sprejme ponudbo po izteku roka njene veljavnosti, ima Prodajalec pravico do proste
odločitve, ali takšno naročilo sprejme ali ne.
2.3. V primeru, da želi kupec po prejemu pisne potrditve naročila, le tega spremeniti ali preklicati, mora
Prodajalcu povrniti vse stroške, ki so mu pri tem nastali.
2.4. Ne glede na prejšnji odstavek, kupec ne more preklicati ali spremeniti naročila po prejemu pisne
potrditve naročila s strani Prodajalca, če gre za blago, ki je narejeno po navodilih in načrtih kupca, ali
izključno za kupca, razen če se Prodajalec s tem izrecno strinja.
3. CENE
3.1. V kolikor med Prodajalcem in kupcem ni posebej drugače dogovorjeno, veljajo cene Prodajalca po
vsakokratno veljavnem ceniku ali individualno izdelani ponudbi. Vse cene so v evrih.
3.2. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cene blaga/storitev v primeru spremembe cen surovin
na svetovnem trgu, stroškov dela in drugih stroškov obratovanja ter menjalnih tečajev izvede uskladitev
cen. O spremembi cen Prodajalec obvesti kupca pred dobavo.
3.3. V ceno ni vključena cena EUR palete. Ta se zaračuna po ceniku Prodajalca. V primeru dogovora med
pogodbenima strankama, lahko paleto zagotovi kupec.
4. PLAČILNI POGOJI
4.1. Plačilni rok je rok oziroma dan, ko mora kupec celotni znesek fakture nakazati na TRR Prodajalca. Šteje
se, da je plačilo izvršeno, ko je denar (kupnina) na Prodajalčevem računu. Prodajalec izstavi račun za blago
ali opravljeno storitev na osnovi verodostojnih odpremnih dokumentov. Za nastanek obveznosti velja dan,
ko je bilo blago odpremljeno iz našega skladišče ali opravljena storitev. Enako velja tudi pri delnih dobavah.
4.2. V kolikor ni drugače dogovorjeno, mora kupec plačati blago po predračunu.
4.3. Če se kupcu znatno poslabša plačilna sposobnost oziroma ne more nuditi zadostnega zavarovanja
plačila ali je kupec ob zavarovanju plačila podal Prodajalcu neresnične podatke, zapadejo vse obstoječe
terjatve v takojšnje plačilo, razen če kupec, na zahtevo Prodajalca zagotovi ustrezno zavarovanje. Že
dobavljeno blago, mora kupec na svoje stroške vrniti Prodajalcu.
4.4. V primeru zamude s plačilom, si Prodajalec pridržuje pravico do zaračunavanja zakonskih zamudnih
obresti in vseh stroškov, ki nastanejo v zvezi z opominjanjem in izterjavo.
4.5. V primeru reklamacije kupca glede kvalitete in količine blaga oziroma v primeru zavrnitve fakture, mora
kupec plačati nesporni znesek fakture.
4.6. Kupec lahko zavrne fakturo (sporni znesek fakture iz prejšnjega odstavka) najkasneje v roku osmih (8)
dni od prejetja. Zavrnitev fakture mora kupec natančno razložiti in utemeljiti. V primeru zamude ali
neutemeljene oziroma nezadostne obrazložitve se šteje, da kupec fakturo sprejema v celoti.
4.7. V primeru kupčeve zamude s plačilom za petnajst (15) dni ali več, lahko Prodajalec spremeni prodajne
pogoje, tudi za dobave, ki so že bile izvedene, niso pa še bile plačane, ali odstopi od pogodbe brez
odpovednega roka.
4.8. Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, če ni drugače pisno
dogovorjeno. Kupec se tudi zavezuje, da ne bo, brez predhodnega pisnega soglasja Prodajalca, tretjim
osebam odstopil terjatev, ki jih ima do Prodajalca.
4.9. Terjatve iz naslova sklenjene pogodbe, obresti ter ostale morebitne terjatve se lahko poplačajo tudi s
pobotom, asignacijo, odstopom terjatve, kjer je mogoče, tudi z večstranskim pobotom preko Ajpesa ali Ekompenzacij
ali na drug podoben način, če je to predhodno pisno dogovorjeno.
5. DOBAVA
5.1. Dobavni pogoji so, če ni drugače določeno, določeni kot EXW, Elpro Križnič d.o.o., Tomažičeva 18, 2310
Slovenska Bistrica, Incoterms 2020, v skladu s standardnimi metodami prodajalca za pakiranje.
Prevzem/izdaja poteka na lokaciji od ponedeljka do petka, od 7.00 – 14.00.
5.2. Prodajalec določi dobavne roke v pisni potrditvi naročila. Dobava v štirinajstih (14) dneh po roku,
določenem v potrditvi naročila, se ne šteje kot zamuda. Prodajalec si pridržuje pravico podaljšanja
dobavnega roka v primeru višje sile. Prodajalec je dolžan o nastanku ali prenehanju višje sile kupca
nemudoma obvestiti.
5.3. Kupec je dolžan prevzeti blago v roku, določenem v potrditvi naročila. Če kupec v določenem roku ne
prevzame blaga, ga lahko Prodajalec uskladišči v svojem skladišču. Če kupec blaga ne prevzame v roku petih
(5) dni od datuma obvestila o pripravljenosti za prevzem, lahko Prodajalec zaračuna 0,2 % od prodajne
vrednosti blaga, ki se pri Prodajalcu skladišči za kupca, za vsak začeti dan zamude, kot stroške, ki jih ima
Prodajalec zaradi skladiščenja blaga, od dneva ko je kupec prišel v zamudo do dejanskega prevzema blaga.
Če Prodajalec blaga ne more skladiščiti v svojem skladišču, ga lahko skladišči v drugih zato primernih
skladiščih, na stroške kupca.
5.4. V primeru kupčeve zamude pri prevzemu blaga, preide nevarnost naključnega uničenja ali
poškodovanja blaga na kupca z dnem, ko je prišel v zamudo.
5.5. Če kupec blaga ne prevzame v roku dvajsetih (20) dni od datuma določenega za prevzem, ga Prodajalec
pisno pozove, naj blago prevzame v dodatnem roku, ki ni krajši od deset (10) dni. Če kupec blaga ne
prevzame niti v dodatnem roku, ga lahko Prodajalec proda. Od prejete kupnine si lahko Prodajalec poplača
stroške, ki so mu pri tem nastali.
5.6. Prodajalec si pridržuje pravico do delnih dobav.
5.7. V primeru, da kupec želi iz kakršnihkoli razlogov prestaviti pogodbeno potrjeni rok dobave in mu
Prodajalec to lahko odobri, si Prodajalec pridržuje pravico zaračunati vse dodatne stroške, ki mu pri tem
nastanejo.
6. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE
6.1. Blago ostane v lasti Prodajalca tudi po izročitvi v posest kupcu in sicer vse dokler kupec ne plača celotne
kupnine in ostalih morebitnih obveznosti do Prodajalca.
6.2. Kupec je upravičen do nadaljnje prodaje izdelkov, za katere velja lastninski pridržek Prodajalca, ali pa
jih lahko uporabi v proizvodne namene, pod pogojem, da je to kupčev običajen poslovni proces, in da kupec
ne zamuja s svojimi plačilnimi obveznostmi do Prodajalca. Kupec mora, v primeru da blago prodaja naprej
svojim kupcem, vse zahtevke, ki jih ima do svojih kupcev iz naslova prodaje tega blaga odstopiti Prodajalcu
v zavarovanje.
6.3. Kupec je dolžan Prodajalcu sporočiti odstopljene terjatve in dolžnika. V sporočilu mora kupec Prodajalcu
navesti vse podatke, ki bi jih Prodajalec lahko potreboval za morebitno izterjavo teh terjatev. Kupec mora
o lastninskem pridržku in o cesiji terjatev obvestiti tudi svojega dolžnika.
6.5. Če se blago, nad katerim ima Prodajalec lastninski pridržek pomeša ali predela z drugimi izdelki, pridobi
Prodajalec lastništvo na teh novih izdelkih oziroma drugih izdelkih do vrednosti blaga, nad katerim je imel
Prodajalec lastninski pridržek.
6.6. Do popolne pridobitve lastninske pravice na blagu, mora kupec z blagom, nad katerim ima Prodajalec
lastninski pridržek ravnati kot dober gospodar, in ga zavarovati pred morebitnimi poškodbami ali
uničenjem.
7. VIŠJA SILA
7.1. Prodajalec ne odgovarja za delno izpolnitev ali neizpolnitev svojih obveznosti, če je le-ta posledica
dogodkov, katerim se Prodajalec ni mogel izogniti, jih preprečiti ali jih odpraviti (višja sila). Kot višja sile se
razumejo dogodki, kot na primer: požar, poplave, potresi, upori, vojne ali oboroženi spopadi, teroristični
napadi, epidemije, izpadi elektrike, nedelovanje svetovnega spleta, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi
upravnih ali drugih administrativnih omejitev oziroma prepovedi kot npr. embargo, zaplemba, omejitve pri
finančnem poslovanju, omejitve pri transportu, pomankanje materiala na svetovnem trgu, redukcije dobave
energije in ostale ovire, ki so neodvisne od volje Prodajalca. Kot višja sila se razume tudi pomankanje
materiala ali storitev pri Prodajalčevih dobaviteljih ali podjetjih, ki jih Prodajalec vključuje v izpolnjevanje
svojih pogodbenih obveznosti, kot tudi njihove zamude pri dobavi blaga ali storitev Prodajalcu.
7.2. V primeru ko je izpolnitev Prodajalca onemogočena zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora
Prodajalec o tem takoj obvestiti kupca. V tem primeru se rok izpolnitve podaljša za čas trajanja razlogov
višje sile in njenih posledic. Če višja sila traja več kot tri (3) mesece, lahko kupec ali Prodajalec nemudoma
odstopita od pogodbe brez odškodnine ali podobnih nadomestil.
8. GARANCIJA IN STVARNE NAPAKE
8.1. Prodajalec zagotavlja, da je vse blago narejeno v skladu s specifikacijami in v skladu s standardi za
tovrstne izdelke. V primeru dane garancije Prodajalec jamči za brezhibno delovanje blaga z dvanajst (12)
mesečnim garancijskim rokom, od dneva, ko je bilo blago dobavljeno kupcu. Za vgrajeno opremo Prodajalec
jamči enako garancijsko dobo kot proizvajalec komponent.
8.2. Garancija ne vključuje:
- potrošnih delov blaga;
- stroškov delovne sile, potnih stroškov, nastanitve serviserjev;
- stroškov v zvezi z razstavljanjem in sestavljanjem blaga;
- škode zaradi višje sile;
- delov, ki so bili dodani ali predelani s strani nepooblaščene osebe;
- škode zaradi nepravilne uporabe blaga;
- škode nastale pri prevozu ali raztovarjanju blaga.
8.3. Garancija ne velja v naslednjih primerih:
- v primeru posega v blago s strani nepooblaščene osebe;
- če blago ni uporabljeno za namene, za katere je narejeno, oziroma če se uporabi za namene, ki presegajo
običajno rabo;
- če se ne upošteva Prodajalčevih ali proizvajalčevih navodil za uporabo;
- v primeru, da je potrebna montaža in kontrolni zagon, če le-to opravi tretja oseba, brez predhodnega
pisnega soglasja Prodajalca, oziroma če kontrolni zagon ni izveden.
8.4. Kupec je dolžan blago pregledati nemudoma, oziroma takoj ko je to mogoče. Kupec mora morebitne
stvarne napake reklamirati takoj, vendar najkasneje v roku osmih (8) dni od dneva dobave. V primeru skritih
napak, mora kupec le te reklamirati takoj, vendar najkasneje v roku osmih (8) dni od kadar je napako odkril.
Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo po poteku šestih (6) mesecev od dneva dobave.
8.5. V primeru uveljavljanja stvarnih napak oziroma garancije, mora kupec omogočiti Prodajalcu, da blago
pregleda. V ta namen, mora kupec Prodajalcu posredovati vse potrebne informacije in fotografije blaga z
napako. V primeru da napake ni mogoče ugotoviti iz pridobljenih informacij in slik, mora kupec Prodajalcu
poslati tudi blago z napako. V primeru, da se stvarna napaka pojavi do izteka zastaralnega roka, se tisti del
dobave/storitve neodplačno popravi, ponovno dobavi ali opravi, po izbiri Prodajalca.
9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
9.1. Prodajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica kupčevih zamud pri
izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti, še posebej zaradi nepravilnih ali nenatančnih podatkov,
specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca.
9.2. Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za izgubljen dobiček,
poškodovanje drugih kupčevih stvari, škode zaradi nedelovanja opreme, zastoja proizvodnje, in/ali druge
premoženjske in nepremoženjske škode kupca.
9.3. V vsakem primeru, je skupna in maksimalna odgovornost Prodajalca in z njim povezanih oseb,
zaposlenih, poslovodij in podizvajalcev omejena na vrednost blaga, ki je povzročila škodni dogodek.
10. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
10.1 Prodajalec in kupec se strinjata, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge
podatke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ohranjali kot poslovno skrivnost še najmanj pet (5) let po
poteku ali prekinitvi pogodbenega razmerja.
10.2. Nobena stranka ne sme podatkov iz prejšnjega odstavka razkriti ali jih uporabljati za kakršenkoli
namen, ki ni neposredno povezan z izvajanjem pravic in obveznosti iz pogodbe, brez predhodnega pisnega
soglasja druge stranke.
10.3. Kot poslovna skrivnost se štejejo skice, sheme, izračuni, navodila, spiski, dopisi, zapiski, pogodbene
listine in drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki.
11. REŠEVANJE SPOROV
11.1. Vsa morebitna nesoglasja in spore bosta Prodajalec in kupec reševali sporazumno, po mirni poti. V
kolikor spora ne bosta mogli rešiti sporazumno v roku trideset (30) dni od obvestila o spornem dogodku,
bosta spore prepustili v reševanje stvarno pristojnemu sodišču v Mariboru. V zvezi z vsemi morebitnimi
spori, ki izhajajo iz pogodbe ali teh splošnih prodajnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike
Slovenije, pri čemer je izrecno izključena uporaba določil mednarodnega zasebnega prava in določil
Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG), skladno s katerim se bo pogodba in splošni
prodajni pogoji tudi interpretirali. Ustrezne določbe slovenske zakonodaje in predpisov urejajo vse pravice
in obveznosti pogodbenih strank, ki jih pogodbe ali ti splošni prodajni pogoji izrecno ne opredeljujejo.
12. VELJAVNOST SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV
12.1. Ti splošni prodajni pogoji veljajo v vseh razmerjih, razen če se Prodajalec in kupec predhodno izrecno
drugače dogovorita.
12.2. Če se katerakoli določba teh splošnih pogojev izkaže za nično ali neveljavno, to ne vpliva na ostale
določbe teh splošnih pogojev. V tem primeru bosta Prodajalec in kupec nično ali neveljavno določbo v
posebnem dogovoru nadomestili z novo, veljavno določbo, da bosta dosegli prvotno želeni namen.
12.3. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe določil teh Splošnih pogojev.
12.4. Ti Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.elpro-kriznic.si in veljajo od 1.6.2022 dalje.

 
 

Stopite v stik z nami

 
ELPRO KRIŽNIČ, d.o.o.
Tomažičeva ulica 18
2310 Slovenska Bistrica
T: +386 2 292 80 00

EK | ELECTRIC
electric@e-k.si

EK | METAL
metal@e-k.si
Z obiskom in nadaljnim brskanjem po spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov.